• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ หนุนทำวิจัยพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน สู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัย การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและยกระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งดำเนินการโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.อุษารดี ภู่มาลี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนทุนร่วมดำเนินการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ ตึก H.A. Slade กรมอุทยานแห่งชาติฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ภายหลังพิธีเปิด รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยกล่าวว่า ในปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เร่งดำเนินการจัดทำแผนการจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงนผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษามรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน ด้านทิศทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ ได้มีการกำหนด Flagship species เพื่อการคุ้มครองอนุรักษ์และติดตามประเมินความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาว ตลอดจนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันดูแลพื้นที่ด้วยการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) พร้อมทั้งได้มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนที่อยู่ในป่าอนุรักษ์ตลอดจนส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของชุมชนด้วย BCG Model และความยั่งยืนในการท่องเที่ยว (BCG Tourism)

ซึ่งโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและยกระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ดำเนินการในครั้งนี้ ถือเป็นการนำผลการวิจัยที่ได้ไปสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและยกระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจานที่มุ่งสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ บพข. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส (สกสว.) และประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (บพข.) รวมถึงการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและยกระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดย ดร.อุษารดี ภู่มาลี หัวหน้าโครงการวิจัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด