• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2566

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2566 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ทส. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) จ.เชียงใหม่

โดย ปกท.ทส. ได้สั่งการให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 โดยมุ่งเน้นยกระดับความเข้มงวดใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้ 7 มาตรการ ตามกรอบ “สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม” โดยเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ (ส่วนหน้า) ต้องเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน คาดการณ์สถานการณ์ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างทันท่วงที เพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสร้างช่องทางให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีช่องทางสำหรับแจ้งเหตุการณ์เกิด ไฟป่าหรือการเผาในที่โล่ง ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาหรือมีการเผาซ้ำซาก ยกระดับการบริหารจัดการ เชื้อเพลิงแบบครบวงจร พร้อมติดตามผลการดำเนินการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด