• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ แถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ แถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ทุกด้าน ฟื้นฟูขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของบุคคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองอธิบดี กล่าวว่า จากปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามคำสั่ง ที่ 409/2566 โดยมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น ประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ทุกท่าน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เป็นเลขานุการ และผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มีทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาผลกระทบทุกด้านที่เกิดจากการแต่งตั้งโยกย้าย ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคล ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของข้าราชการ ในการมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด และมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลไปดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านต่าง ๆ หรือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา และรายงานผลการพิจารณาต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ล่าสุดได้มีการแต่งตั้งและโยกย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา นั้น เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้พิจารณาจากความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะการป้องกันและอนุรักษ์พื้นที่ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้สำหรับข้าราชการท่านไหน ที่คิดว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว ท่านรักษาการราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถจัดทำหนังสือเสนอได้โดยตรง เพื่อนำมาพิจารณาการแต่งตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย


นอกจากนี้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เชิงพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มีคำสั่งที่ 562/2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มอบหมายหน้าที่การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เชิงพื้นที่ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า บูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยให้สั่งการและใช้ทรัพยากรทางการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับภารกิจ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน ภัยพิบัติ หรือภัยอันตรายใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ หรือกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด