• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีฯ อรรถพล เน้นย้ำทำงานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมคุ้มกันองค์กร ตั้งศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมมอบนโยบายหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ให้ทำงานร่วมกัน ดำริ ตั้งศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปฏิบัติการในรูปแบบ sigle command และให้สร้างวัฒนธรรมที่ดี เห็นประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศชาติ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประจำปี 2566 โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายนรินทร์ ประทวนชัย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

รักษาการ ออส. ได้มอบนโยบาย ให้ทุกสำนัก ทำงานร่วมกันให้ทำงานตามแผนปฏิบัติงานได้เต็มที่ ให้ปรับการทำงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน ให้มีการติดตามการทำงานและเร่งแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม ให้ผู้อำนวยการสำนักติดตามการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ พิจารณาตามความเหมาะสมและต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานพื้นที่ให้ดูตัวชี้วัดของตนเอง โดยการจัดเก็บเงินรายได้อุทยานให้จัดเก็บตามระเบียบ และจะผลักดันให้สามารถนำเงินรายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติการ เน้นให้ทุกหน่วยงานมีความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับประชาชน การป้องกันไฟป่า มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ฯลฯ มีอำนาจเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ เพื่อบูรณาการสนธิกำลัง บริหารจัดการในรูปแบบ Single Command และให้ใช้เครือข่ายแนวร่วมให้เป็นประโยชน์ต้องทำให้สังคมเห็นว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำเต็มที่

ในด้านการจัดการปัญหาประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ ให้ดำเนินการตามกระบวนการและกลไกของ คทช. โดยให้สำรวจพื้นที่และจัดทำ shape files ไว้ให้เรียบร้อยโดยให้มีพื้นที่ส่วนกลางจัดทำโครงการปลูกป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นคาร์บอนเครดิตตัวอย่าง โครงการภูบดินทร์ เป็นต้น สำหรับด้านการป้องกัน ปราบปราม จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกด้าน สำหรับแผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้มีการปรับแผนงานได้ตามความเหมาะสม ด้านการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ต้องทราบกระบวนการและกลไกของ คทช. เพราะที่ดินของรัฐทุกประเภทอยู่ภายใต้ คทช. แตกต่างกันภายใต้กฎหมายคนละฉบับ โดยในปีนี้จะมีการกำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ โดยให้มีการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว และให้ความสำคัญเรื่องคาร์บอนเครดิต เร่งรัดการใช้งบกลางสำหรับกองทุนช้างโดยให้สำนักอุทยานแห่งชาติปรับปรุงระเบียบการใช้เงินรายได้ ปรับเงื่อนไข สามารถนำเงินรายได้มาช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าด้วย และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อภาพพจน์ที่ดี ขอให้ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด