• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คกก.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เร่งพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ ประกาศกระทรวงฯ และกฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ และนายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อำนวยการกองนิติการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ กฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และร่างประกาศกระทรวงฯ ดังนี้ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกการกำหนดให้ นกชนหิน หรือ นกหิน เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2546 กฎหมายลำดับรองฯ ได้แก่ ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการแจ้ง การรับแจ้ง และการนำผ่าน สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม รวมทั้งซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว พ.ศ. …. ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและรักษาไว้ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัย หรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า หรือเพื่อการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า พ.ศ. …. ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือรังของสัตว์ป่า ตามมาตรา 73(1) แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ และค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. …. โดยได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมประมง ดำเนินการตามขั้นตอนการออกระเบียบของแต่ละหน่วยงานต่อไป

ในส่วนของ ร่างประกาศกระทรวงฯ ประกอบด้วย เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย ในท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. …. ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 16,207 ไร่ พร้อมแผนที่และบัญชีชนิดสัตว์ป่าแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ และ เรื่อง กำหนดพื้นที่ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ในท้องที่ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน และตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. …. ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งมี เนื้อที่ 72,877 ไร่ พร้อมแผนที่และบัญชีชนิดสัตว์ป่าแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ ทั้งนี้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ รอผลการตรวจสอบแนวเขตที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด