• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยมี นายประเวช มาลีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธาน และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรที่เเจ้งการครอบครองที่ดิน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ท้องที่ ตำบลบ้านเป้า เเละตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าเลา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หอพระ, บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 1 บ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2 บ้านสบเลิม หมู่ที่ 3 บ้านเเพะ หมู่ที่ 4 และบ้านก๊างหงส์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แต่สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้ โดยการให้สิทธิในการทำกินแก่ราษฎรในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเดิมในเขตป่าอนุรักษ์ ไม่มีการจัดการที่ดินแก่บุคคลภายนอกพื้นที่ ป้องกันนายทุนเข้ามาครอบครองที่ดินในเขตป่า ในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวเขตร่วมกันระหว่างราษฎรผู้ครอบครองที่ดินกับคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยทำกินและอยู่ร่วมกับป่าในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างเกื้อกูลกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด