• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ พัฒนานวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างวิทยากรต้นแบบการควบคุมไฟป่า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนานวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์และวิทยากรต้นแบบ ด้านการควบคุมไฟป่า โดยมี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สปฟ. คณะผู้บริหาร วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนานวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ และวิทยากรต้นแบบ ด้านการควบคุมไฟป่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและการควบคุมไฟป่า ในสังกัดสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 – 16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จำนวนทั้งสิ้น 102 คน จากปัญหาไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าให้บรรเทาลงได้มีความจำเป็นจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับเยาวชน นักศึกษาตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ให้เข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของไฟป่าที่จะเกิดขึ้น

นายสิทธิชัยฯ กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี สาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจการเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ดังนั้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า ให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับสื่อ กลไกนวัตกรรมของการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมไฟป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ช่วยลดปัญหาไฟป่าให้ลดลงได้อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด