• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมเปิดภารกิจทบทวนสถานภาพฯ การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลก นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ อส. ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ อส. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือในการเตรียมการทบทวนสถานภาพทั่วไปในการอนุรักษ์ของแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดย Mr. Tilman Jaeger ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Advisory Mission) ซึ่งมีกำหนดจัดการปฏิบัติภารกิจฯ ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2565 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

โดยการปฏิบัติภารกิจฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 และรับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ IUCN เพื่อนำมาปรับใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้สามารถคงไว้ซึ่งคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (OUV) สืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด