• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อส. ลงนาม MOU สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมมือจัดการอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่คุ้มครอง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่น ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสมาคมอุทยานแห่งชาติ นำโดย นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีฯ นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร H.A. Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการอนุรักษ์ระบบนิเวศ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการ การสงวนรักษา และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการเสนอความคิดเห็นทางด้านวิชาการในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ การอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง บนพื้นฐานองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เสนอความเห็นเชิงวิชาการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครองแก่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง เผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครองแก่สาธารณชนทั่วไป สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลที่ก่อให้เกิดแนวร่วมในการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครองกับองค์กร หรือ บุคคลทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมในกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือการนันทนาการและสื่อความหมายบนพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวในพื้นที่คุ้มครอง สมาคมอุทยานแห่งชาติจะจัดทำเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการโดยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด