• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ CIWT-GEF6 สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา โดยมี นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand (CIWT-GEF6) นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ นางใกล้รุ่ง พูลผล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้จัดการสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย นางสาวพันธ์สิริ วินิจจะกูล ผู้จัดการโครงการ CIWT-GEF6 ผู้แทนจาก UNDP IUCN TRAFFIC และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร H.A. Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทางออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ CIWT-GEF6 และพิจารณาแผนงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การปรับแผนงานและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และรายการคำขอให้ UNDP ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานโครงการ CIWT-GEF6 มีการดำเนินกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเวลาที่กำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด