• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“มหกรรม ทส. พบประชาชน” จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค รวบรวมความรู้ สาระบันเทิง พร้อมอัพเดทผลงาน ทส.

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าว “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ณ ห้องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดงาน ความสำคัญ รูปแบบ และความน่าสนใจของงานให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ ได้รับทราบ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน พบกับกิจกรรม การแสดง นิทรรศการ สินค้า และของรางวัล มากมาย

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ จึงได้ดำเนินโครงการ“มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ขึ้น โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 ณ หอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมความน่าสนใจทั้งเรื่องวิชาการ และกิจกรรมสาระบันเทิงมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมคลินิก ทส. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ กิจกรรมบนเวทีกลาง เช่น ดนตรี การแสดง การจัดฉายภาพยนตร์ที่สื่อถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ของแจกต่างๆ มีการจัดทำแบบสอบถาม/แบบประเมินความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับ ทส. เพื่อทราบถึงมุมมองประชาชน นำไปสู่การประกาศแผนปฏิบัติการไทยยั่งยืน (Thailand Green Plan) และมีการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน รวมทั้งจัดหากิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) เพื่อให้เป็น Net Zero Carbon อีกด้วย และสำหรับความพิเศษอีกหนึ่งกิจกรรม คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (4 ธันวาคม 2565) ในการจัดงานครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประกาศแผนปฏิบัติการไทยยั่งยืน (Thailand Green Plan) ไปในคราวเดียวกัน

นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกหน่วยงานภายในกระทรวงฯ จึงได้เร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด และเต็มที่กับการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพื่อพร้อมต้อนรับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งต้องขอขอบคุณจังหวัดร้อยเอ็ด ภูเก็ต เชียงใหม่ และนครปฐม รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดงาน และสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้ามาร่วมงานดังกล่าว ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมงานจะได้รับทั้งสาระความรู้ ความสนุก และของติดมือกลับบ้านไปอย่างแน่นอน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด