• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เสริมสร้างความร่วมมือการดับไฟป่า หารือผู้แทนประเทศฝรั่งเศสร่วมสนับสนุน

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการป้องกัน ปราบปราบ และควบคุมไฟป่า นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Jean-Michel DUMAZ ผู้ช่วยเลขานุการด้านการคุ้มครองพลเมืองและการจัดการภาวะวิกฤตระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสด้านไฟป่า (การดับไฟป่า) และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาไฟป่าในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดับไฟป่า และประเด็นที่ประเทศไทยหรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องการให้ประเทศฝรั่งเศสสนับสนุน
โดยประเทศฝรั่งเศสพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการเสนอวิธี ความเชี่ยวชาญ เทคนิค และแนวทางในการดับไฟป่า รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า เสนอความพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการดับไฟป่า ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมมาแล้วในหัวข้อการวิเคราะห์วิธีการระงับอัคคีภัย และพฤติกรรมไฟ รวมถึงการใช้โปรแกรมจำลองที่ได้ดำเนินการไว้ที่มหาวิทยาลัย IPB ประเทศอินโดนีเซีย เสนอหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านไฟป่าในประเทศฝรั่งเศส ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด