• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รายงานผลโครงการ IUCN ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งตามแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ : ส่วนประเทศไทย (Accelerating Tiger Recovery along the Thailand – Myanmar Border : Thailand Component) และพิจารณาการขอขยายระยะเวลา โดยมี นางสาวสมหญิง ทัฬหิกรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประเทศไทย องค์การแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย มูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland) หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ (H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งตามแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ : ส่วนประเทศไทย (Accelerating Tiger Recovery along the Thailand – Myanmar Border : Thailand Component) ที่ผ่านมาโดยผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงกรสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ : ส่วนประเทศไทย (Accelerating Tiger Recovery along the Thailand – Myanmar Border : Thailand Component)

สำหรับการดำเนินงานที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2565 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยได้มีการสำรวจและติดตามพื้นที่อาศัยของเสือโคร่งและประชากรเหยื่อในระดับภูมิทัศน์กลุ่มป่าตะวันตกตอนใต้ ด้วยการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าตะวันตกตอนใต้ สนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ SMART patrol Centre ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เพื่อรวบรวมข้อมูลในการติดตามประชากรเสือโคร่ง ภัยคุกคามและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยภัยคุกคามจากรายงานการลาดตระเวนและกล้องดักถ่ายภาพ เสือโคร่งและประชากรเหยื่อ สัตว์ป่าชนิดอื่นๆและร่วมพัฒนาแผนเพื่อจัดการภัยคุกคามที่พบในพื้นที่นั้นๆ จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การสนับสนุนอุปกรณ์และเบียงสำหรับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จัดประชุมวิชาการเวที่สาธารณะเพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งในประเทศไทย และ สนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการในการจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจาน ธรรมาภิบาลและการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของกรมอุทยานฯ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด