• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีฯ รัชฎา ติดตามความก้าวหน้ากฎหมายลำดับรอง เร่งพิจารณาร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กรมอุทยานแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการอนุรักษ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่กองนิติการ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และผ่านระบบ VDO Conference

โดยที่ประชุมได้รับทราบแผนและความก้าวหน้าการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จำนวน 24 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศราชกิจจานุเบกษา จำนวน 17 ฉบับ อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 4 ฉบับ ดำเนินการเมื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม จำนวน 3 ฉบับ แผนและความก้าวหน้าการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 67 ฉบับ ได้แก่ ประกาศราชกิจจานุเบกษา จำนวน 21 ฉบับ เสนอราชกิจจานุเบกษา จำนวน 1 ฉบับ เสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ จำนวน 1 ฉบับ เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 ฉบับ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 ฉบับ อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 24 ฉบับ ดำเนินการเมื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม จำนวน 12 ฉบับ

ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ….. (มาตรา 9) ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 พ.ศ… (มาตรา 26) ร่างประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตใบรับคำขออนุญาต และหนังสืออนุญาต ตามระเบียบฯด้วยการอนุญาตให้กระทำการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ร่างประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ เรื่อง กำหนดแบบหนังสืออนุญาต แบบคำขอ แบบรายงาน แบบบันทึก และแบบแจ้ง ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า และค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า พ.ศ. 2565 พ.ศ. … และ ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง การกำหนดอายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองสำหรับการครอบครองสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และการจำหน่ายจ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ….

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด