• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ครบรอบ 20 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ มุ่งมั่น “ปกปัก รักษา ผืนป่า ของคนไทยให้ยั่งยืน”

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 20 ปี โดยมี นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 20 ปี ในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึง  “การก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของกรมฯสู่สาธารณะ รวมถึงการแสดงความขอบคุณแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานของกรมฯ ด้วยดีตลอดมา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” การมอบโล่ผู้ช่วยเหลือราชการ การมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 การมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 การนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัด

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประกอบด้วย กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของอุทยานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้มีการคัดเลือกวงดนตรีที่สนใจเข้าร่วมประกวด จำนวน 5 วง จากจำนวน 14 วง มาแสดงเพื่อค้นหาวงดนตรีโฟล์คซองดีเด่น ประจำปีนี้ และเพื่อเป็นการสร้างสีสันในงาน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารจานเด็ดของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Soft Power ของอุทยานแห่งชาติ ที่สนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เน้น ซอฟต์ พาวเวอร์ ในด้านอาหาร หรือ “เมนูเด็ดอุทยานแห่งชาติ”  ซึ่งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศต่างก็มีวิธีการและวัตถุดิบเฉพาะถิ่นที่สามารถนำมาสร้างอาหารขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชิมและสัมผัสรสชาติอาหารที่แตกต่างไปโดยมีอาหารจานเด็ดจาก 4 พื้นที่อุทยานแห่งชาตินำมาโชว์ อาทิ “สเต็กเนื้อสันใน ซอสพริกไทยอ่อน” เมนูเด็ดจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย “แกงเผ็ดอะโวคาโด” เมนูแสนพิเศษของอุทยานแห่งชาติออบขาน “ใบโกงกางทอด น้ำพริกกะปิเกาะเหลา” เมนูเด็ดจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง และ “แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดอง” เมนูเด็ดจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองฟื้นฟู และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นฐานในการสร้างเศรษฐกิจจากนิเวศบริการอย่างสมดุลและยั่งยืน ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อนุรักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี แต่การอนุรักษ์ต้องควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

จึงต้องปรับบริบทการทำงานที่มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน วางแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทุกมิติ เพื่อให้ป่าไม้ สัตว์ป่า และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเร่งออกกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติ 2 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ปรับตัวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวมีการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง เพื่อเป็นนิเวศบริการสู่ประชาชน ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

นอกจากนี้ ยังเตรียมพร้อมรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดทำระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ของประเทศไทยรวมถึงประเมินปริมาณกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อสนับการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2543 โดยมุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ มุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน และสนองต่อวิสัยทัศน์ “เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายใน ปี พ.ศ. 2569”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด