• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมรำลึกวีรชนป่าไม้ เชิดชูเกียรติวันสถาปนา “126 ปี กรมป่าไม้”

วันที่ 18 กันยายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา​ อธิบดี​กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ พร้อมด้วย​ นายสิทธิชัย​ เสรีส่งแสง รองอธิบดี​ฯ​ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบปีที่ 126​ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็น​ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วม ณ​ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร

โดยได้ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ 126 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กันยายน ของทุกปี พร้อมวางพวงมาลารำลึกคุณความดีบรรพชนและวีรชนป่าไม้ ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ จากนั้น รมว.ทส. ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” แก่ผู้ทำคุณความดีด้านป่าไม้ รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า รางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการคัดเลือกเกษตรกรฯ รางวัลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 และประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชนดีเด่น

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้กล่าวถึงความสำคัญของกรมป่าไม้ที่ได้สานต่อภารกิจต่าง ๆ มาถึงวันนี้ จนสามารถก้าวเข้าสู่ปีที่ 126 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ และบทบาทการทำงานด้านป่าไม้ ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมามากมาย และในปัจจุบันยังต้องเผชิญกับทั้ง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะต้องพัฒนาต่อยอดไปสู่แนวคิดคาร์บอนเครดิต เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทำให้ภาระหน้าที่ของกรมป่าไม้ทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

นอกเหนือจากภารกิจหลักในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของไทยที่จะต้องประสานความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนให้มีสิทธิในการใช้พื้นที่ป่าไม้ได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดหลักปฏิบัติตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานไว้อย่างเคร่งครัด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เกิดความยั่งยืน และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความอดทน มีวินัย มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันปกปักรักษาทรัพยากรของแผ่นดินให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด