• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ หารือแนวทางประเมินสถานะหน่วยงานระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 1 – 7 ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 5277/2565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่ง ที่ 2076/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเตรียมการไว้สำหรับการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นระบบและเพื่อเตรียมข้อมูลประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้มีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด