• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานจัดการต้นน้ำ ต่อยอดใช้ Digital Platform รายงานผล

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนามด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ โดยมี นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์ฯ และหัวหน้าหน่วยงานสนาม สังกัดสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขาทุกสาขา เข้าร่วม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กล่าวว่า สำนักอนุรักษ์และจัดการตันน้ำ มีภารกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ รวมถึง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้นำระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน แผนงานโครงการ และกิจกรรม ในความรับผิดชอบ (Dashboard) มาใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์แสดงภาพข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันทีและตลอดเวลา ซึ่งการนำเทคโนโลยี Digital Platform มาใช้ในการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนามด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

ด้าน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้น้อมนำแนวพระราชดำริ องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลงานที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชน และให้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวของประเทศ ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศแล้ว ต้องเป็นการสนับสนุนประเทศในการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Economy Model) และสังคมคาร์บอนต่ำ การที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดยังได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปี พ.ศ.2565 รวมถึงการสัมมนาพิเศษหัวข้อแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารแผนงาน โครงการ ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ พร้อมตอบข้อซักถาม โดย ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด