• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ปรับชีวิตสมดุลให้บุคลากร

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครงการปรับชีวิตสมดุล (Happy Work Place) ของบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก (Happy Body) โดยมี นายเดชา เชื้อบุญยืน ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้บุคลากรมีความผาสุกและมีความผูกพันขององค์การ และส่งเสริมบุคลากรรู้จักการวางแผนตารางเวลา ปรับชีวิตให้เกิดสมดุล และผ่อนคลายจากการทำงานสร้างจิตใจให้เบิกบาน ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 10 ครั้ง ช่วงระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 22 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อการออกกำลังกายสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน จากวิทยากรจากกรมพลศึกษา และการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ : กายดี ใจดี งานดี และมีการการฝึกปฏิบัติ Happy Body : Physical Quotient (PQ) ความฉลาดทางพลานามัยมีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จากวิทยากรผู้ฝึกสอนเต้นแอโรบิค อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด