• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรม​อุทยาน​ฯ​ ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง พัฒนาศักยภาพ เข้าใจระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 15 สิงหาคม​ 2565 นายสิทธิชัย​ เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เป็น​ประธาน​เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้​อำนวยการ​ส่วน​ฝึกอบรม  สำนักบริหารงานกลาง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง สังกัดส่วนกลางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา จำนวน 103 คน เข้าร่วม ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจในขั้นตอน วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานได้ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ทั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด