• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นกำหนดพื้นที่ ‘อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ – ภูพระบาท’

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เนื้อที่ประมาณ 112,941 ไร่ หรือประมาณ 180.7056 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ – ภูพระบาท

โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินสำรวจและตรวจสอบพื้นที่กำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ – ภูพระบาท โดยปรับแก้แนวเขตอุทยานแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ เช่น ลำห้วย แนวถนน แนวขอบป่า กันพื้นที่ที่มีร่องรอยการใช้ประโยชน์ การทำกิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทับซ้อนป่าชุมชน พื้นที่มีภาระผูกพันกับกรมป่าไม้และพื้นที่ที่ได้รับการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการอื่นออก และได้มีการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชาชนในพื้นที่ และได้นำเรื่องราวเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=29655

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด