• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เชิญชวนร่วมงานวันเสือโคร่งโลก 2565 “TIGERS NEXT GEN เสือโคร่งต้องไปต่อ”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเสือโคร่งโลก (GLOBAL TIGER DAY) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความสำคัญกับงานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 ได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF – THAILAND) สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย องค์การแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กร TRAFFIC โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “TIGERS NEXT GEN เสือโคร่งต้องไปต่อ” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการวันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2565 จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พิธีมอบโล่เชิญชูเกียรติ แก่หน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ในประเทศไทย 10 องค์กร การมอบเครื่องหมาย “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” แก่ผู้สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสวนา “TIGERS NEXT GEN เสือโคร่งต้องไปต่อ” ความสำเร็จ 12 ปี และเป้าหมายอนาคตการอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร.พรกมล จรบุรมย์ ผู้แทน สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ผู้อำนวยการ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย (WWF) คุณภาณุเดช เกิดมะลิ ผู้แทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนหน่วยงาน IUCN กิจกรรมเสวนา “โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า” และรับฟังดนตรีเพื่อการอนุรักษ์ โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรเสือโคร่งและถิ่นที่อยู่อาศัย ตลอดจนเพื่อหาแนวร่วมในการอนุรักษ์เสือโคร่ง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงประชาชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ซึ่งในวันดังกล่าวกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ออกประกาศยกเว้นการเก็บค่าบริการเข้าไปในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด