• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมกับ IUCN ติวเข้มจัดฝึกอบรมการจัดทำแผน การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์

เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) จัดการฝึกอบรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถด้านเทคนิค วิธีการจัดทำแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติและแผนแม่บทการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ตรัง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง เข้าร่วมการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้

การฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญ อาทิเช่น นโยบาย กฎหมายและทิศทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ แผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่ดี หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผน การวิเคราะห์การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองโดยเทคนิค SWOT-TOWS และเครื่องมือ IUCN Greenlist Standard แนวทางการจำแนกเขตบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง รวมทั้งกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ ฯลฯ  โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายสุนทร ฉายวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายคมกริช เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ นางปณิดา สกุลทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ กองนิติการ  รศ.ดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ นายปรีชา ท้าวฐิติวรกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า นายศักดิ์อนันท์ ปลาทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมวิทยากรจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ-แผนงานประเทศไทย

ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งต้องจัดทำแผนการบริหารพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในขณะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระบวนการจัดทำแผนดังกล่าว โดยได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนการบริหารพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และคู่มือการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับพื้นที่คุ้มครองแต่ละแห่งนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง และอยู่ระหว่างดำเนินการและเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการบริหารพื้นที่ โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=28528

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด