• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

5 หน่วยงานกรมอุทยานฯ ขึ้นทะเบียนรับรองเป็น พื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เข้ารับโล่พร้อมใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ประจำปี 2565 จากนายศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพฯ

โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกันผลักดันเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย (Dark Sky in Thailand) ให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ของนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์และเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงมลภาวะทางแสง ซึ่งนอกจากอุทยานท้องฟ้ามืดทั้ง 5 แห่งแล้ว ยังมีชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล และเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมือง อีกจำนวน 7 แห่ง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย

ทั้งนี้ สถานที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในแต่ละรูปแบบ จะได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าเป็น “แหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในประเทศไทย” ที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ เช่น คุณภาพท้องฟ้า การบริหารจัดการแสงสว่าง และความเหมาะสมของพื้นที่สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ อีกทั้งสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการสนับสนุนข้อมูล สื่อดาราศาสตร์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบอย่างทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด