• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ดอยภูนาง เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิกถอนพื้นที่บางส่วน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ

วันที่​ 12 กรกฎาคม​ 2565 นาย​สมศักดิ์​ สกุล​วรรณ​รักษ์​ ผู้​อำนวยการสำนักอุทยาน​แห่งชาติ​ เปิดเผย​ว่า​ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ด เพื่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้พื้นที่ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง และตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมถึงการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้านท้ายในฤดูฝนบริเวณอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ลุ่มน้ำยม รวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา

 

โดยในปี พ.ศ.2519 ราษฎรในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ร้องเรียนผ่านสภาผู้แทนราษฎรว่าขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง วันที่ 21 เมษายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และได้มีพระราชวินิจฉัยว่า “สมควรรีบดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ โดยเร่งด่วนเนื่องจากจะใช้ค่าลงทุนทั้งโครงการเพียง 225 ล้านบาท สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองฝั่งแม่น้ำปี้จนจรดแม่น้ำยมในเขตอำเภอเชียงม่วน ได้ประมาณ 45,000 ไร่ ตลอดปี และยังมีน้ำเหลือส่งให้กับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตโครงการชลประทานแม่ยมได้อีกประมาณ 50,000 ไร่ ด้วย”

กรมชลประทาน ได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในท้องที่บ้านปิน หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยขอใช้เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ท้องที่ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เนื้อที่ประมาณ 1,340 ไร่ (รวมพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 เอ จำนวน 21 ไร่) มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติในหลักการโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำขึ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ยม ป่าแม่ต่ำ และป่าแม่ร่องขุย บางส่วน ในท้องที่ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ…. โดยมีแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ เนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอเชิญชวน​ผู้เกี่ยวข้อง​ร่วมแสดงความคิดเห็น​ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องแนวทางที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น​ผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=29181 ระหว่างวันที่ 6-20 กรกฎาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด