• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ระดมความเห็นทั่วประเทศ ถอดบทเรียนป้องกันแก้ปัญหาไฟป่า ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานประจำส่วนควบคุมไฟป่า และหัวหน้าหน่วยงานควบคุมไฟป่า สังกัดสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และหัวหน้าหน่วยงานควบคุมไฟป่า ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสำนักสาขาทุกสาขา เข้าร่วมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่ผ่านมา หน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการ การแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน อย่างเข้มข้น ทำให้สถานการณ์จุด Hot spot ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปีนี้ ประสบผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยพบจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมทั้งสิ้น 8,916 จุด ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังกว่า 80% และลดลงจากปี 2564 คิดเป็น 73.13% ในส่วนของการดำเนินการโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 1,500 ตัน สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,962.05 ตัน ซึ่งเกินเป้าหมาย 462.05 ตัน คิดเป็น 30.80% และภาพรวมทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน 2,643.7 ตัน ในส่วนของโครงการจิตอาสา ได้ดำเนินการไปแล้ว 13 จังหวัด และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จอีก 3 จังหวัด ทั้งนี้พบว่าในปี 2565 ช่วงฤดูไฟป่าบก ทางตอนเหนือ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเป็นช่วงฤดูไฟป่าพรุของทางภาคใต้ จึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่เน้นการป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษาระดับน้ำ บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และเครือข่ายต่าง ๆ อย่างเข้มข้นต่อไป

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชน และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไฟป่าที่มีความผันผวนมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศโลก นอกจากนี้ การจัดสัมมนายังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า (AAP) ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด