• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นเพิกถอนพื้นที่ อช.แก่งกระจาน (บางส่วน) สร้างอ่างเก็บน้ำป่าละอู

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บางส่วน  เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน มีหนังสือแจ้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการอ่างเก็บน้ำปาละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้ ก่อสร้างไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ.2526 โดยการสร้างเขื่อนดินชนิด Zone Type มีพื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ 49 ไร่

โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศให้รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวช้อง และประซาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ.2564 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการกำหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติการขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประซาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ

ทั้งนี้เพื่อให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบกับให้การเพิกถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด จึงเปิดการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portaldnp.go.th/Content/nationalpark?contentd=28890 โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด