• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรม​อุทยาน​ฯ​ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 15 ปี ระยะ 5 ปี และแผนปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายร​ั​ชฎา​ สุริย​กุล​ ณ​ อยุธยา​ อธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เป็น​ประธาน​เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566 – 2580) แผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมด้วย นายนรินทร์ ประทวนชัย และ นางรุ่งนภา พัฒน์วิบูลย์ รองอธิบดีฯนายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่​ผู้​เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม​ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โดยมีการเสวนา “นโยบายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนา ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็นอภิปราย ได้แก่ นโยบายที่ดินแห่งชาติ นโยบายทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นโยนายป่าไม้แห่งชาติ และนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กับการพัฒนาป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายดุลยฤทธิ์ หอมนาน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนแม่บท สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม ในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนา

นอกจากนั้นยังมีการบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : POCA) การบรรยายแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ มีการแบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ (Focus Group) เพื่อระดมสมอง อภิปราย วิเคราะห์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด