• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปลัด ทส. กำชับเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มุ่งเป้าแล้วเสร็จภายในปี 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีฯ นายสนั่น เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองนิติการ เข้าร่วมการประชุมการประชุมการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 121 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อให้ได้แนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน การบริหารจัดการที่ดิน และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งรัดการทบทวนปรับแผนการดำเนินงานการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่หรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 227 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 126 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 41 แห่ง รวม 4,265 หมู่บ้าน พื้นที่ 4.27 ล้านไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. 2567 โดยให้หน่วยงานในส่วนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 16 แห่ง ทั้งในด้านกำลังคน อุปกรณ์เครื่องมือ และงบประมาณ เพื่อประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดเป้าหมายการสำรวจพื้นที่แล้วเสร็จในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 – 2567 ให้ชัดเจน เพื่อการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเข้าช่วยเสริมการปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย
รวมถึงให้ออกประกาศแนวทางการทำงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังได้ให้พิจารณานำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เข้าช่วยเสริมปฏิบัติการการสำรวจการถือครองที่ดินด้วย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ นาง​รุ่ง​นภา​ พัฒน​วิบูลย์​ รองอธิบดี​ฯ พร้อมด้วย นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และเจ้าหน้าที่​ที่​เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ​ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งนี้ได้มี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 ผู้อำนวยการสำนักสาขาทุกสาขา พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่มีการดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด