• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ พิจารณาร่างแผน และบังคับใช้กฏหมายสัตว์ป่าพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ.2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า และพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใชักฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าของประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2569 ก่อนจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอให้อนุสัญญาด้านอนุสัญญาว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยการระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า พิจารณาเห็นชอบและรับรอง และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานด้านดังกล่าวอีกด้วย โดยการจัดประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด