• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมหารือ กรมป่าไม้ เห็นชอบให้ชะลอการนำเข้า-ส่งออก ‘ไม้พะยูง’

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราบ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ กรมป่าไม้ นำโดย นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อหารือเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมป่าไม้ เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าปัจจุบันไม้พะยูงที่สามารถส่งออกได้ยังมีปริมาณไม่มากพอ จึงเห็นควรให้ชะลอการนำเข้า-ส่งออกไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูงออกไปก่อน และในอนาคตหากมีไม้พะยูงปริมาณมากเพียงพอที่จะส่งออกได้ ให้นำเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด