• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ติวเข้มสร้างความเข้าใจ “หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ-วนอุทยาน” ทั่วประเทศ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ​ด​้​านการอนุรักษ​์ทรัพยากร​ป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมด้วย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าศูนย์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 320 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการออกกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ ระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 แล้วจำนวนทั้งสิ้น 15 ฉบับ เพื่อใช้บังคับในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษาทรัพยากรในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีพื้นที่ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ จำนวน 133 แห่ง เตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ จำนวน 22 แห่ง และวนอุทยาน จำนวน 91 แห่ง จึงต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ และเป็นการระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย “ ทส.หนึ่งเดียว” และนโยบาย “ทส ยกกำลัง 2 บวก 4” ซึ่งภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่ในการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ ซักซ้อมและทำความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายลำดับรองแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การกำหนดแนวทางในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องและสนองตอบกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ ที่จะต้องให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ โดยการทำงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนต้องได้รับประโยชน์ในการใช้ทรัพยากร​อย่างยั่งยืน

สำหรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และการปฏิบัติกิจกรรมการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ รวมถึงการตอบข้อซักถาม เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานในพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด