• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดี อส. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ชูผลงานสำคัญ 8 ข้อ มุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วม การประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันนท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดย รมว.ทส. ได้มอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในเรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
การเตรียมความพร้อมการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 151 การปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2565 (อุทกภัย/ภัยแล้ง) การดำเนินงานเรื่อง Soft Power ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความคืบหน้าการจัดตั้งหน่วยงานระดับกรมเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมสำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยใช้แนวคิด อส.หนึ่งเดียว เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข มุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ มีผลงานสำคัญ 8 ข้อ ได้แก่ 1.การสนองงานพระราชดำริ 2.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน 3.การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนต่ำ 4.การเร่งรัดการออกกฏหมายลำดับรอง ภายใต้ พรบ. 2 ฉบับ 5.การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่และเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คน 6.การติดเครื่องหมายและรหัสประจำตัวสัตว์ป่าควบคุม 7.การยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว “การท่องเที่ยวสีเขียว” และ 8.การเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด