• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจ ‘ไทย-ลาว’ สร้างสวนรุกขชาติกระชับมิตรภาพ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนประเทศไทย เตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย และ นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ทำเนียบรัฐบาลไทย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้

การจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว เป็นโครงการสำคัญตามกรอบการดำเนินงานความร่วมมือไทย – ลาว พ.ศ. 2561 – 2564 (Framework for Thai – Lao Cooperation 2018 – 2021) ที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เห็นชอบร่วมกันเมื่อปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีค่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติแบบยั่งยืนของ สปป.ลาว และเพื่อสร้างความร่วมมือของนักพฤกษศาสตร์ในการศึกษาด้านพันธุ์ไม้ของสองประเทศ

โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว (บันทึกความเข้าใจฯ) เพื่อการดำเนินการจัดทำโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ใน สปป.ลาว ในเขตโรงเรียนมัธยมสมบูนนาซอน บ้านนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 แต่บันทึกความเข้าใจฉบับเดิมได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังมีความประสงค์จะดำเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาวต่อไป

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม่ในครั้งนี้ โดยมีเนื้อหาเหมือนฉบับเดิม แต่ได้ปรับขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมติและเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้สำหรับดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 10.95 ล้านบาท จากจำนวนงบประมาณโครงการรวม 15.24 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 4.29 ล้านบาท  เป็นงบประมาณในส่วนของการฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไป

สำหรับ การจัดสร้างสวนรุกขชาติในฝั่งไทยได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ชื่อว่า “สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ลาว” ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 60 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหนองน้้าธรรมชาติ ประมาณ 40 ไร่ มีการปลูกต้นไม้หลายชนิด เช่น สะเดา คูณ ประดู่ ยางนา โสกเขา กันเกรา แคนา บุนนาค จ้าปี ตีนเป็ดทะเล ปีบ กระพี้จั่น ลั่นทม เป็นต้น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด