• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.6 สาขาปัตตานี ร่วมสร้างจิตสำนึกจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายชาย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดสภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ซึ่งกิจกรรมมีการปลูกต้นไม้ ซ่อมแซม เพิ่มเติม ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ กำจัดวัชพืช โดยมี นายอิศราพันธ์ บุญมาศ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม มีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด