• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) รับฟังความเห็นเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ ศรีลานนา เพิ่มปริมาณอ่างเก็บน้ำ

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณี เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาบางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดย อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ดำเนินการจัดการประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคเอกชน สถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ประชาชน และชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เห็นชอบอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้าง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยผันน้ำจากลําน้ำแม่แตงลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและส่งต่อไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาบางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติศรีลานนาบางส่วน ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ โดย สํานักเลขาธิการรัฐมนตรีแจ้งส่งเรื่องกลับให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งตามมาตรา 8 วรรคสาม บัญญัติให้ในการกําหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานต่างๆ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน กรณีเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาบางส่วน เนื้อที่ 229-1-63.6 ไร่ ในท้องที่ ตำบลบ้านเป้า ตำบลช่อแล และตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด