• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.15 (เชียงราย) ร่วมประชุมเปิดโครงการวิจัย ใช้ GIS วิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พร้อมด้วย นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมแนะนำโครงการวิจัยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ คณะนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดย รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณทีมผู้วิจัยที่ได้ให้ความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดน ให้เกิดการบริหารจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดเชียงราย เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สวทช. จังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดไฟป่าและการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้ข้อมูลปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ที่มีความสำคัญต่อการเกิดไฟป่าและการเผาไหม้ที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นแผนที่ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและลักษณะของวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่า ที่จะนำไปสู่แนวทางการปรับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าและการเผาไหม้ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

โดยการประชุมในครั้งนี้ ยังได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการไฟป่าจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน” จาก ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา และที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ และการแบ่งกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านปัญหาไฟป่าและการจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงราย ทั้งจาก กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการดับไฟป่า ภาคประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า และภาคประชาชนจิตอาสาจัดการไฟป่า อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด