• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ทั่วประเทศ ประกาศเข้าฟรี 14 เมษา

วันที่ 13 เมษายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ จำนวน 295 แห่ง โดยอยู่ในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด รวมถึงตั้งจุดบริการบนถนนสายหลักและสายรอง ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2565 เพื่อเป็นจุดบริการน้ำดื่ม และช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวหากมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะ อุปกรณ์การกู้ชีพ กู้ภัย และอุปกรณ์การสื่อสาร อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง และผ่านสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362

โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ออกประกาศยกเว้นค่าบริการในการเข้าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศให้กับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะในวันที่ 14 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันครอบครัวและเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว และสานสัมพันธ์ในครอบครัว ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจ

อย่างไรก็ตาม ยังได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกแห่งเตรียมความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูแลนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวด้วยมารยาทที่อ่อนโยนด้วยความเข้มแข็งและอ่อนน้อม โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งเข้ารับการประเมิน SHA และ SHA Plus เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติ 151 แห่งที่ได้การรับรองมาตรฐาน SHA และมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 109 แห่ง

นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมในด้านอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนผู้พิการได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างสะดวก รวมถึงเตรียมความพร้อมการกู้ชีพ-กู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด