• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายรายงานความร่วมมือไบโอแบงก์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ ของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายวรดลต์ แจ่มจำรูญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอแบงก์ (National Biobank of Thailand: NBT) และธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Millennium Seed Bank) ที่ เวคเฮิร์ต เพลส สวนพฤกษศาสตร์คิว แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสวนพฤกษศาสตร์คิว สหราชอาณาจักร ระยะเวลา 10 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2568 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์พืช เพื่อแสดงถึงมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันระหว่างราชอาณาจักรไทยและ สหราชอาณาจักร

สืบเนื่องมาจากพระกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการประชุมพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 16 และเสด็จเยี่ยมธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Millenium Seed Bank) สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2557 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาดำเนินการประสานงานความร่วมมือทางวิชาการกับสวนพฤกษศาสตร์คิว สหราชอาณาจักร เพื่อหาแนวทางดำเนินการตามความตกลงด้านการเก็บรักษา การศึกษาวิจัย และการอนุรักษ์พันธุ์พืช

ทั้งนี้ มีการสนับสนุนทางวิชาการและการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่มีความร่วมมือในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้มีการจัดส่งเมล็ดไปเก็บที่ Millinium seed bank แล้วจำนวน 100 ชนิด และมีแผนจะรวบรวมเมล็ดพันธ์ุพืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 310 ชนิด นำมาเก็บที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ของ Milliniun seed bank และ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ รวมทั้งธนาคารเมล็ดของกรมอุทยานฯในปี 2556-2568 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด