• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมหารือกรรมาธิการวุฒิสภา ถกประเด็นหาแนวทางแก้ปัญหาคนอยู่ร่วมกับป่า

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา โดยมี นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  กรมอุทยานแห่งชาติฯ (H.A Slade)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้มีกำหนดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางหรือรูปแบบการดำเนินการร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีประเด็นหารือ 3 ประเด็น ได้แก่ การนำรูปแบบฝายแกนซอยซีเมนต์มาสร้างในพื้นที่บำอนุรักษ์ การแก้ไขปัญหาคนอยู่ร่วมกับป่า รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่บำอนุรักษ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด