• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีฯ ‘รัชฎา’ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นย้ำ ‘การทำงานร่วมกัน’ ไม่ใช่แค่การประสาน

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมรับมอบแนวทางปฏิบัติงาน โดยมี นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒน์วิบูลย์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

โดย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานโดยเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมขยายผลโครงการพระราชดำริในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยในการทำงานต่างๆ ให้ทำการศึกษา ระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง ในหน่วยงาน โดยนำเอานโยบาย ทส. หนึ่งเดียว ของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติโดยเฉพาะกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ทส. ต้องทำงานร่วมกันให้เกิดผล ไม่ใช่แค่การประสานงานเท่านั้น รวมถึงประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ มาร่วมเป็นเครือข่ายในการทำงาน และให้อุทยานแห่งชาติ เข้มงวดเรื่องกฏระเบียบ และการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในด้านการป้องกันและปราบปราม ให้การป้องกันรักษาป่าโดยเน้นการป้องกันให้มากที่สุด โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด