• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“วราวุธ” สั่งทบทวนใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ย้ำแนวทางพัฒนาต้องควบคู่การอนุรักษ์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ร่วมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ และผ่านระบบ VDO Conference โดย รมว.ทส. ได้ขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ช่วยพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จนสำเร็จลุล่วง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว จำนวน 15 ฉบับ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ อีก จำนวน 6 ฉบับ โดยย้ำ ให้เร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด พร้อมพิจารณา 2 ประเด็นสำคัญ ย้ำ การพัฒนา ต้องควบคู่ การอนุรักษ์ เผยเตรียมจัดทำ Environmental Map ในปีนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผนพัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

วาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ การพิจารณาการปฏิบัติการตามโครงการหรือแผนการใด ๆ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และการปฏิบัติการเพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคพื้นฐานจำเป็นแก่การดำรงชีพ ตามโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้มีมติให้นำแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ หรือแผนการจัดการกลุ่มป่าเดิม หรือร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ นำมาใช้ประกอบการพิจารณาการอนุญาตตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ตามมาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ.ศ.2564 สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม ข้อ 7 (5) ของระเบียบดังกล่าวต่อไปได้

ตลอดจน แผนงานหรือโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคพื้นฐานหรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่จำเป็นแก่การดำรงชีพตามโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 แล้ว สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตาม ข้อ 7(6) ของระเบียบดังกล่าวต่อไปได้

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บางส่วน เพื่อให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งจะส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ โดยเฉพาะกับถิ่นอาศัยของนกยูง ซึ่งนกยูงมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งบริเวณลำห้วยหลัก คือ ห้วยแม่เมาะ และลำห้วยสาขาที่มีน้ำไหลไม่ตลอดทั้งปีอยู่เป็นประจำ ซึ่งมีความถี่ในการพบสูง แสดงว่าระบบนิเวศของลำห้วยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของนกยูงในบริเวณพื้นที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีมติ ให้ ทส. และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันปรึกษาหารือหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือกอื่น ๆ ที่ดีที่สุด ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 4,000 กว่าไร่ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ อาทิ การใช้ศักยภาพของน้ำใต้ดิน เป็นต้น ซึ่ง รมว.ทส. ยังคงเน้นย้ำถึงเป้าหมายในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เป็นหลัก แต่ต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด