• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เขตรักษาพันธุ์ฯ ดอยหลวง รณรงค์แจ้งเบาะแสการลักลอบล่าค้าสัตว์ป่า ผ่านสายด่วน 1362

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายรังสรรค์ อินต๊ะพันธุ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง เปิดเผยว่า เข้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง ลงพื้นที่ติดโปสเตอร์รณรงค์การพบเห็นสัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บ การลักลอบล่าค้าสัตว์ป่า โปรดแจ้งสายด่วน 1362 หรือส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และขอความร่วมมือหยุดเผา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 ให้แก่ร้านค้าชุมชน และจุดคัดกรองคนเข้าป่า ท้องที่ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

“ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า โทรศัพท์ 1362” รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ สัตว์ป่า การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการรับแจ้งเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ องค์ประกอบของศูนย์ฯ ยังประกอบด้วยส่วนปฏิบัติการสายด่วนพิทักษ์ป่า เพื่อให้บริการจัดการเรื่องราว และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเหตุด่วน หรือสถานการณ์การกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ คอยรับโทรศัพท์แจ้งเหตุจากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยตั้งอยู่ที่สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด