• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ลำน้ำน่าน ร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชน ช่วยปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เปิดเผย​ว่า เจ้า​หน้าที่​อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามโครงการ “ปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2565” โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3 จำนวน 140 คน ณ หอประชุมโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชน ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ในการป้องกันรักษาและเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ป่าไม้ ให้คงอยู่ยั่งยืนโดยให้รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าต่อไป เพื่อประโยชน์และสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจรู้จักการประสานงาน รู้จักการทำงานร่วมกัน และเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายมวลชนให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ในการร่วมปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด