• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เสริมสมรรถนะชุดเสือไฟ เตรียมพร้อมสนับสนุนดับไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานสนับสนุนการควบคุมไฟป่าในท้องที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายพงศ์ภาวัต ใหญ่วงศ์กรณ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ เข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด ในกรณีการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดภาวะผันแปรของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ช่วงฤดูแล้ง มักมีระยะเวลาที่ยาวนาน และทวีความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าทวีความรุนแรงมากขึ้นไปด้วย จนบ่อยครั้งพนักงานดับไฟป่า ไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้ ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ไฟป่าลุกลามขยายตัวเป็นวงกว้าง ปฏิบัติการดับไฟป่ายิ่งยืดเยื้อออกไปนานเท่าไร ประสิทธิภาพของการทำงานจะยิ่งลดน้อยลงไปด้วย เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของพนักงานดับไฟป่า ดังนั้น การบริหารงานดับไฟป่าขนาดใหญ่ จะต้องมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า เพื่อคอยสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า ในสถานการณ์ยากลำบากเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต เกินขีดความสามารถของพนักงานดับไฟป่าโดยทั่วไป และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ”

ด้าน นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กล่าวว่า “สำหรับปีนี้ด้วยปัจจัยภูมิประเทศ ปัจจัยภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยอื่นๆ คาดว่าสถานการณ์ไฟป่ายังเป็นที่น่ากังวล ดังนั้นขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจในการฝึกและทบทวนการปฏิบัติ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ” พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “สำหรับงานดับไฟป่านั้น เป็นงานที่หนัก เหน็ดเหนื่อย และเสี่ยงอันตราย ทั้งจากเปลวไฟโดยตรง จากรังสีความร้อน จากหมอกควันและก๊าซพิษ รวมไปถึงอันตรายอันที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกห้วงเวลาของการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นด้วยความห่วงใยจากกระผม และผู้บริหารทุกท่าน จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีสติ และให้พึงระลึกอยู่เสมอว่า หากการปฏิบัติงานใดมีเจ้าหน้าที่ต้องเสียชีวิต ถือว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นล้มเหลว”

นอกจากนี้ยังได้ ขอบคุณ ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า หรือ “เสือไฟ” เพราะในปีที่ผ่านมาเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นอย่างดียิ่ง เป็นที่คาดหวังจากหน่วยงานภายนอกและภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ช่วยปฏิบัติการควบคุมไฟป่าจนสำเร็จได้ทุกครั้ง ผมขอให้พวกท่านจงภูมิใจและรักษามาตรฐานสมรรถนะ ความอดทน เสียสละ ไว้ให้ยืนยง มั่นคงตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด