• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมหารือจัดสัมมนาความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางทรัพยากรธรรมชาติฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมหารือเรื่องการจัดสัมมนาหัวข้อความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรม ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมกับ นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้แทนกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา นางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา ผู้แทนสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย ผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และผู้แทนกองการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีประเด็นหารือเรื่อง บทบาท/ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และประเด็นหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการสัมมนาดังกล่าวมีกำหนดจะจัดที่ประเทศไทย ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพมหานคร โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การสนับสนุนการจัดการสัมมนาฯ ดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะเป็นผู้สนับสนุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด