• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ดอยผ้าห่มปก เตือนห้ามใช้เหยื่อล่อนกเพื่อถ่ายภาพ ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูนกในบริเวณดอยสันจุ๊ – ดอยลาง ใช้หนอน ในการสอนให้เข้ามาใกล้ ๆ เพื่อถ่ายภาพ ซึ่งการกระทำในลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นพฤติกรรมที่ผิด ธรรมชาติ ทําให้พฤติกรรมการหาอาหารตามธรรมชาติของนกเปลี่ยนไป และอาจซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิต ของสัตว์ป่า ทำให้เสี่ยงต่อการคุกคามความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ป่าในพื้นที่ ยากที่จะเยียวยาแก้ไขได้ นอกจากนี้ยังเสี่ยงที่สัตว์ป่าจะติดเชื้อโรคจากอาหารที่ไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติด้วย

โดย อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จึงได้ออกประกาศ ห้ามให้อาหารสัตว์และใช้เหยื่อล่อนกเพื่อถ่ายภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้งดเว้นการใช้เหยื่อล่อนกมาเพื่อถ่ายภาพ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมหรือทําอันตรายกับสัตว์ต่างๆ ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ซึ่งตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยาน พ.ศ. 2563  บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องไม่กระทําการให้อาหารสัตว์ทุกชนิด

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจะต้องดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 19 (3) ล่อหรือน่าสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใด ๆ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 57 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด