• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนางสาวจินตนา บุพบรรพต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยพันธุ์พืช นางสาวสมหญิง ทัฬหิกรณ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ลงพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เพื่อติดการดำเนินงานภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมประชุมเกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีวมณฑล เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของพื้นที่สงวนชีวมณฑลในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.16 (เชียงใหม่)

โดยมีนายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวต้อนรับ นายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และมีนายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการทำงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาว ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ในการนี้นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยหลวงเชียงดาว เรื่องกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลประเทศไทย ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่สงวนชีวมณฑล การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างความยั่งยืนทางการเงินในการสร้างรายได้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑล การพัฒนากลไกการบริหารให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือในทุกระดับ รวมถึงความเป็นมา กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2565 ที่จะดำเนินการต่อไป

ด้านนายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขามูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวถึงการดำเนินที่ร่วมกับกรมอุทยานฯ ว่า ที่ผ่านมาทางมูลนิธิสืบฯ ได้เข้ามาดำเนินการฟื้นฟูประชากรกวางผาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนเปิดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาวอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่เชียงดาวเป็นเมืองแห่งสุขภาวะที่ดีบนพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาว ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ ค้นหาภาคีความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่

นายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.16 ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2562 รวมถึงข้อมูลด้านไฟป่าจุดความร้อนย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2564 และผลการดำเนินงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวขอบคุณและชื่นชม พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และการดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการสร้างการรับรู้กับประชาชน การบูรณาการกับหน่วยงานในจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจด้านการอนุรักษ์ของหน่วยงานประสบความสำเร็จต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด