• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกาศผลแล้ว! อุทยานแห่งชาติสีเขียว 23 แห่ง (Green National Park) ประจำปี 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของอุทยานแห่งชาติ ให้เกิดการใช้ประโยชน์และทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแว่ดล้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล

สำหรับผลการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2564 ซึ่งอุทยานแห่งชาติที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจะได้รับโส่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 แห่ง ได้แก่ ระดับทอง คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 2.อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 3.อุทยานแห่งชาติไทรทอง 4.อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 5.อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 6.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 7.อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 8.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 9.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 10.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 11.อุทยานแห่งชาติพุเตย และ 12.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

ระดับเงิน คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 2.อุทยานแห่งชาติศรีพังงา 3.อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลารู่ 4.อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 5.อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  6.อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และ ระดับทองแดง คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 2.อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 3.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 4.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และ 5.อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด